Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu bế mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX

13:34 | 29/06/2021

(BGĐT) - Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã hoàn thành các nội dung và thành công tốt đẹp. Báo Bắc Giang trân trọng đăng bài phát biểu bế mạc kỳ họp của đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026.

Kính thưa đồng chí Dương Văn Thái Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy! Kính thưa vị đại biểu, khách quý! Thưa các vị đại biểu HĐND tỉnh! Thưa cử tri và nhân dân toàn tỉnh!

Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc, với tinh thần dân chủ và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khoá XIX đã hoàn thành các nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.

Bắc Giang, khai mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng phát biểu tổng kết, bế mạc kỳ họp.

 

Tại kỳ họp, sau khi nghe Ủy ban Bầu cử tỉnh báo cáo kết quả thẩm tra và xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh khóa XIX, HĐND tỉnh đã tiến hành bầu cử các chức danh chủ chốt của HĐND và UBND tỉnh trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, gồm: Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Trưởng, Phó các Ban của HĐND tỉnh; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND tỉnh. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh cũng đã bầu Hội thẩm nhân dân của Toà án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và thông qua Dự thảo Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 

Quá trình bầu cử và thông qua các nội dung được tiến hành nghiêm túc, chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm dân chủ, khách quan; kết quả bầu cử thể hiện sự tập trung, thống nhất của các đại biểu HĐND tỉnh trong việc lựa chọn những người xứng đáng, bầu giữ các vị trí chủ chốt của HĐND, UBND nhiệm kỳ 2021 - 2026 và lựa chọn những người đủ năng lực, phẩm chất làm Hội thẩm nhân dân. 

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã được nghe ý kiến phát biểu thể hiện trách nhiệm của Chủ tịch HĐND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh khi nhận nhiệm vụ. HĐND tỉnh tin tưởng và mong muốn rằng, các vị vừa được bầu giữ các chức danh của HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Hội thẩm nhân dân tỉnh sẽ phát huy cao nhất năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm của mình, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tín nhiệm của đại biểu HĐND và cử tri trong tỉnh.

HĐND tỉnh trân trọng được nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo tâm huyết, trách nhiệm của đồng chí Dương Văn Thái, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. HĐND tỉnh xin nghiêm túc tiếp thu ý kiến phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và xác định đó là những định hướng quan trọng trong việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh theo các quy định của pháp luật và đáp ứng yêu cầu của tình hình mới. Thay mặt HĐND tỉnh khóa XIX, xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tin tưởng và giao nhiệm vụ cho HĐND tỉnh khóa mới.

Bắc Giang, khai mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026

Các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XIX mới được bầu điều hành kỳ họp.

 

Kính thưa các vị đại biểu!

Với vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân, trong 5 năm tới, HĐND tỉnh phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả hoạt động của mình. Để làm được điều đó, trước hết cần phát huy tinh thần thẳng thắn, dân chủ, tạo không khí cởi mở trong các kỳ họp HĐND tỉnh. Trên cơ sở đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh phải quyết định đúng đắn về các mục tiêu, nhiệm vụ, biện pháp chủ yếu để thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, phát huy dân chủ, đẩy lùi tiêu cực, giữ vững quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. Đồng thời, phải thực hiện tốt chức năng giám sát trong việc chấp hành pháp luật và thực hiện nghị quyết của HĐND đối với UBND, các cơ quan, ban, ngành, các tổ chức kinh tế - xã hội, đơn vị vũ trang ở địa phương.

UBND tỉnh với vị trí là cơ quan chấp hành của HĐND tỉnh có nhiệm vụ trực tiếp tổ chức và chỉ đạo việc thi hành Hiến pháp, pháp luật, các văn bản của cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết của HĐND tỉnh…cần phát huy làm tốt chức năng quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, chỉ đạo chặt chẽ các cơ quan chuyên môn và hệ thống các cơ quan hành chính nhà nước các cấp thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; phối hợp với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội động viên và phát huy quyền làm chủ của nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Kính thưa các vị đại biểu!

HĐND tỉnh khoá XIX đảm nhận trọng trách vào thời điểm có ý nghĩa hết sức quan trọng. Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đã và đang khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XIX của Đảng bộ tỉnh và tiếp tục học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển, đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, ảnh hưởng nặng nề đến mọi mặt của đời sống xã hội, đòi hỏi chúng ta phải tập trung trí tuệ, năng lực và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cấp, các ngành trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành để chiến thắng dịch bệnh trong thời gian sớm nhất, đồng thời thực hiện mục tiêu kép, bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội theo các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. 

Vì vậy, ngay sau kỳ họp này, tôi đề nghị các cơ quan của HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh cần tập trung thực hiện tốt một số vấn đề trọng tâm sau:

Thứ nhất, tập trung hoàn tất các thủ tục, hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND tỉnh theo quy định; nhanh chóng ổn định về tổ chức, sớm ban hành Quy chế hoạt động, xây dựng chương trình công tác toàn khóa, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên để thực hiện hiệu quả các chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định.

Thứ hai, nâng cao trách nhiệm của từng vị đại biểu HĐND tỉnh. Thực hiện lời hứa trong chương trình hành động cá nhân của mình trước cử tri. Mỗi cá nhân vừa được HĐND tỉnh tín nhiệm bầu vào các chức danh của HĐND, UBND tỉnh cần thực hiện ngay các nhiệm vụ của mình. Mỗi đại biểu HĐND tỉnh cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc và thấy rõ việc tín nhiệm của cử tri, của HĐND tỉnh là niềm vinh dự lớn, song đó cũng là trách nhiệm nặng nề mà nhân dân đã tin tưởng giao phó... do đó, phải luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với cử tri, bám sát cơ sở, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri để phản ánh kịp thời với HĐND tỉnh; tích cực nghiên cứu, tham gia quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương. 

Thứ ba, tăng cường mối quan hệ phối hợp chặt chẽ giữa Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND các cấp, các ngành liên quan trong việc phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cùng với toàn dân tận dụng các thời cơ, vượt qua khó khăn thách thức, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững và củng cố quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống của nhân dân. Ngay sau kỳ họp, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành chủ động xây dựng các giải pháp thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu đạt mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển của tỉnh đã đề ra trong năm 2021. 

Thứ tư, phát huy tối đa vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp để triển khai thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Thứ năm, để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ hai, HĐND tỉnh (dự kiến tổ chức cuối tháng 7/2021), HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, các ban của HĐND, các cơ quan liên quan sớm chuẩn bị nội dung, chương trình kỳ họp bảo đảm chất lượng, thời gian theo quy định. Đề nghị Uỷ ban MTTQ tỉnh phối hợp tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả kỳ họp thứ nhất và thông báo nội dung, chương trình kỳ họp thứ hai của HĐND tỉnh khóa XIX với cử tri. 

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khoá XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp; đây là sự khởi đầu rất thuận lợi, hứa hẹn cho một nhiệm kỳ hoạt động mới của HĐND tỉnh thật sự năng động, sáng tạo và hiệu quả. Thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin trân trọng cảm ơn đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các vị đại biểu Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan, sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp đã đến dự; chân thành cảm ơn các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương, địa phương dự và đưa tin kịp thời về kỳ họp. Đặc biệt, nhân dịp này, xin trân trọng cảm ơn các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVIII đã xây dựng HĐND tỉnh vững mạnh, rút ra những kinh nghiệm, bài học quý để HĐND tỉnh khóa XIX có cơ hội kế thừa và phát huy để làm tốt hơn, hiệu quả hơn chức trách, nhiệm vụ được Đảng và nhân dân tín nhiệm giao cho.

HĐND tỉnh nhiệt liệt hoan nghênh các cấp chính quyền, Hội đồng bầu cử, Ủy ban MTTQ các cấp và toàn thể nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã hăng hái tham gia tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin chân thành cảm ơn sự tín nhiệm của cử tri trong tỉnh, của các vị đại biểu HĐND tỉnh. Với nhiệm vụ được giao, trong thời gian tới, HĐND tỉnh, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo phát huy tinh thần đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, góp phần tích cực cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương.

Kính thưa các vị đại biểu,

Thưa toàn thể cử tri và nhân dân trong tỉnh.

Tôi tin tưởng với nghị lực và khát vọng thịnh vượng của gần 1,9 triệu dân Bắc Giang, cùng với sự trăn trở, sáng tạo, khát vọng vươn lên của đội ngũ lãnh đạo các ngành, địa phương vì sự phát triển chung của tỉnh nhà thì không có việc gì không làm được. Những thay đổi của quê hương Bắc Giang ngày hôm nay là minh chứng rất thuyết phục cho những suy nghĩ và hành động đó. Với niềm tin hân hoan, phấn khởi, thay mặt chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Giang khoá XIX. 

Một lần nữa, chúc các đồng chí đại biểu, khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh và toàn thể các đồng chí sức khoẻ, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

 

Ngày mai (29/6), diễn ra kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX
(BGĐT) - Ngày mai (29/6/2021), kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh Bắc Giang khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh. Kỳ họp diễn ra trong buổi sáng.
 
Đảng đoàn HĐND tỉnh thẩm định một số nội dung trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy
(BGĐT) - Ngày 21/6, Đảng đoàn HĐND tỉnh Bắc Giang phối hợp với Văn phòng Tỉnh ủy thẩm định một số nội dung trình Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tại phiên họp tháng 6/2021. Đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Bí thư Đảng đoàn HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí: Nghiêm Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành.
 
Khởi tố nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Gia Lai
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Gia Lai, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thế Quang, nguyên Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh và 2 nguyên cán bộ tại đơn vị này để điều tra về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.
 
Bắc Giang, khai mạc kỳ họp thứ Nhất, HĐND tỉnh, khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026
 
Bình luận mới vừa được thêm vào. Click để xem
Mới nhấtHay nhấtXếp theo:
 
 
 
 
 
     
 
Chuyên trang có sự phối hợp cùng Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Bắc Giang

© Bản quyền thuộc Báo Bắc Giang. Địa chỉ: Số 49 Nguyễn Văn Cừ - TP Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang.
@ Tổng Biên tập: Trịnh Văn Ánh - Tòa soạn ĐT:84.0204.3856624
Email: toasoanbbg@gmail.com
Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 285/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 02-6-2016.
® Đề nghị ghi rõ nguồn "Báo Bắc Giang điện tử" khi phát hành lại thông tin từ website này.